_default.jpg

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych,
do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.


Przedmiot oraz zakres zamówienia:
1. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., którego celem jest sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki.
2. Opinia, o której mowa w pkt 1 powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie:
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki,
- przestawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje oraz wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę.
3. Raport, o którym mowa w pkt 1 powinien przedstawiać w szczególności:
- ogólną charakterystykę Spółki,
- stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
- charakterystykę pozycji sprawozdania finansowego,
- przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi (co najmniej dwoma) w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.
4. Sprawozdanie finansowe będące przedmiotem zamówienia dotyczy sprawozdania Pszczyńskiego TBS Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., obejmującego następujące pozycje:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2017r.,
- rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31.12.2017r.,

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać nie później niż w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 14:00
w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu).

Biegły rewident zobowiązany jest do:
1. Przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego w siedzibie Spółki i zakończenie go do dnia 15.05.2018r. przekazaniem podpisanego raportu i opinii.
2. Zaplanowania badania w ten sposób aby termin jego zakończenia został dochowany.
W szczególności biegły rewident zobowiązany jest przed przystąpieniem do badania zapoznać się z działalnością Spółki oraz przekazania nie później niż na 3 tygodnie wykazu dokumentów i informacji potrzebnych do przeprowadzenia badania.
3. Zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009r., poz. 649)
4. Przeprowadzenia badania stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz polskich norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do stwierdzenia czy Sprawozdanie Finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie będzie obejmować sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, poprawność zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej prezentacji Sprawozdania Finansowego.
5. Przeprowadzenia badania metodą pełną następujących obszarów:
- pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
- kosztów i przychodów finansowych,
- zysków i strat,
- rezerw i odpisów aktualizacyjnych.
Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Główna Księgowa Spółki (tel. 32 212 85 55).

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:
- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP;
- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka.
- oświadczenie o akceptacji projektu umowy na przeprowadzenie badania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017r.”
Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert w siedzibie Spółki.

Dodatkowe informacje:
- ten sam podmiot nie może badać sprawozdania Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata,
- oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki),
- o wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Dokumentacja związana z zamówieniem:
Wzór umowy
Kwestionariusz do oferty badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

2018-01::1515237702-box-right2.jpg