_default.jpg

Ogłoszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 641/17, 605/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 618/17, 619/17, 620/17, 622/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej. Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl . Działki nr: 641/17, 605/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 618/17, 619/17, 620/17, 622/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl . Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

Oznaczenie działki Powierzchnia
(m2)
Cena brutto
(zł)
Kwota wadium
(zł)
działka nr 641/17 1 444,00 106 567,72 10 656,72
działka nr 605/17 1 143,00 84 353,40 8 435,34
działka nr 607/17 1 351,00 99 703,80 9 970,38
działka nr 608/17
+ 25 % udziału w 609/17
1025,00
140,75
Razem 1 165,75
75 645,00
2077,50
Razem 77 722,5
7 564,50
207,75
Razem 7 772,25
działka nr 610/17
+ 25 % udziału w 609/17
650,00
140,75
Razem 790,75
47 970,00
2077,50
Razem 50 047,5
4 797,00
207,75
Razem 5 004,75
działka nr 612/17
+ 25 % udziału w 609/17
919,00
140,75
Razem 1059,75
67 822,20
2077,47
Razem 69 899,67
6 782,22
207,75
Razem 6 989,97
działka nr 613/17
+ 25 % udziału w 609/17
656,00
140,75
Razem 796,75
48 412,80
2077,47
Razem 50 490,27
4 841,28
207,75
Razem 5 049,03
działka nr 618/17 703,00 51 881,40 5 188,14
działka nr 619/17 634,00 46 789,20 4 678,92
działka nr 620/17 878,00 64 796,40 6 479,64
działka nr 622/17 1530,00 112 914,00 11 291,4

 

Działki o nr 608/17, 610/17,612/17 oraz 613/17 będą sprzedawane wraz z 25% udziałem każda w działce 609/17, która stanowi dojazd do w/w działek. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena. Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A w następujących terminach:

 

Oznaczenie działki Data przetargu: Godzina przetargu:
działka nr 641/17 08.05.2017r. 8:00
działka nr 605/17 08.05.2017r. 9:00
działka nr 607/17 08.05.2017r. 10:00
działka nr 608/17 08.05.2017r. 11:00
działka nr 610/17 08.05.2017r. 12:00
działka nr 612/17 08.05.2017r. 13:00
działka nr 613/17 09.05.2017r. 8:00
działka nr 618/17 09.05.2017r. 9:00
działka nr 619/17 09.05.2017r. 10:00
działka nr 620/17 09.05.2017r. 11:00
działka nr 622/17 09.05.2017r. 12:00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargami:

Oświadczenie uczestnika przetargu

Oświadczenie uczestnika przetargu - przedstawiciel

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku odrębnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - pełnomocnik

Decyzja Burmistrza Pszczyny zatwierdzająca podział nieruchomości

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wyrys z mapy ewidencyjnej

Zapewnienie zasilania w energie elektryczna wydane przez VATTENFALL

Decyzja Burmistrza Pszczyny o warunkach zabudowy

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Pszczyny o warunkach zabudowy

Załącznik nr 2 do decyzji Burmistrza Pszczyny o warunkach zabudowy

Wypis z rejestru gruntów

Wyrys z mapy zasadniczej

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia prezentujące objęty przetargami teren:

2018-01::1515237702-box-right2.jpg