aktualnosci.jpg

Aktualności

Zaproszenie

09-01-2018

PTBS zaprasza firmy budowlane i remontowe do współpracy

Okres pierwszego kwartału roku, to czas planowania przez Wspólnoty Mieszkaniowe prac remontowych na rok bieżący.

Pszczyńskie TBS Sp. z o.o., największy na rynku pszczyńskim zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. W ostatnich latach przygotował i zrealizował kilkadziesiąt remontów i modernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

W roku bieżącym Spółka przygotowuje do realizacji także szereg remontów budynków Wspólnot. Zakres planowanych prac obejmuje zarówno prace wykonywane we wnętrzach budynków (np. wymiany instalacji kanalizacji, remonty czy malowania klatek schodowych, etc.), jak również na zewnątrz (np. remonty i ocieplenia elewacji, remonty dachów) czy w otoczeniu nieruchomości (np. wymiany ogrodzenia czy bram wjazdowych).

W związku z tym Pszczyńskie TBS Sp. z o.o. zaprasza firmy remontowe i budowlane do złożenia ofert na wykonawstwo prac remontowo-budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o.

Zainteresowane współpracą firmy informacje mogą uzyskać w siedzibie Spółki w godzinach pracy biura (poniedziałek-piątek godz. 7.00-15.00), telefonicznie lub mailowo.

Ogłoszenie

03-04-2017

Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych,
do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.


Przedmiot oraz zakres zamówienia:
1. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., którego celem jest sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki.
2. Opinia, o której mowa w pkt 1 powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie:
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki,
- przestawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje oraz wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę.
3. Raport, o którym mowa w pkt 1 powinien przedstawiać w szczególności:
- ogólną charakterystykę Spółki,
- stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
- charakterystykę pozycji sprawozdania finansowego,
- przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi (co najmniej dwoma) w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.
4. Sprawozdanie finansowe będące przedmiotem zamówienia dotyczy sprawozdania Pszczyńskiego TBS Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., obejmującego następujące pozycje:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2017r.,
- rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31.12.2017r.,

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać nie później niż w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 14:00
w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu).

Biegły rewident zobowiązany jest do:
1. Przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego w siedzibie Spółki i zakończenie go do dnia 15.05.2018r. przekazaniem podpisanego raportu i opinii.
2. Zaplanowania badania w ten sposób aby termin jego zakończenia został dochowany.
W szczególności biegły rewident zobowiązany jest przed przystąpieniem do badania zapoznać się z działalnością Spółki oraz przekazania nie później niż na 3 tygodnie wykazu dokumentów i informacji potrzebnych do przeprowadzenia badania.
3. Zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009r., poz. 649)
4. Przeprowadzenia badania stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz polskich norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do stwierdzenia czy Sprawozdanie Finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie będzie obejmować sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, poprawność zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej prezentacji Sprawozdania Finansowego.
5. Przeprowadzenia badania metodą pełną następujących obszarów:
- pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
- kosztów i przychodów finansowych,
- zysków i strat,
- rezerw i odpisów aktualizacyjnych.
Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Główna Księgowa Spółki (tel. 32 212 85 55).

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:
- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP;
- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka.
- oświadczenie o akceptacji projektu umowy na przeprowadzenie badania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017r.”
Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert w siedzibie Spółki.

Dodatkowe informacje:
- ten sam podmiot nie może badać sprawozdania Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata,
- oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki),
- o wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Dokumentacja związana z zamówieniem:
Wzór umowy
Kwestionariusz do oferty badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Ogłoszenie

15-03-2017

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 641/17, 605/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 618/17, 619/17, 620/17, 622/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej. Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl . Działki nr: 641/17, 605/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 618/17, 619/17, 620/17, 622/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl . Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

Oznaczenie działki Powierzchnia
(m2)
Cena brutto
(zł)
Kwota wadium
(zł)
działka nr 641/17 1 444,00 106 567,72 10 656,72
działka nr 605/17 1 143,00 84 353,40 8 435,34
działka nr 607/17 1 351,00 99 703,80 9 970,38
działka nr 608/17
+ 25 % udziału w 609/17
1025,00
140,75
Razem 1 165,75
75 645,00
2077,50
Razem 77 722,5
7 564,50
207,75
Razem 7 772,25
działka nr 610/17
+ 25 % udziału w 609/17
650,00
140,75
Razem 790,75
47 970,00
2077,50
Razem 50 047,5
4 797,00
207,75
Razem 5 004,75
działka nr 612/17
+ 25 % udziału w 609/17
919,00
140,75
Razem 1059,75
67 822,20
2077,47
Razem 69 899,67
6 782,22
207,75
Razem 6 989,97
działka nr 613/17
+ 25 % udziału w 609/17
656,00
140,75
Razem 796,75
48 412,80
2077,47
Razem 50 490,27
4 841,28
207,75
Razem 5 049,03
działka nr 618/17 703,00 51 881,40 5 188,14
działka nr 619/17 634,00 46 789,20 4 678,92
działka nr 620/17 878,00 64 796,40 6 479,64
działka nr 622/17 1530,00 112 914,00 11 291,4

 

Działki o nr 608/17, 610/17,612/17 oraz 613/17 będą sprzedawane wraz z 25% udziałem każda w działce 609/17, która stanowi dojazd do w/w działek. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena. Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A w następujących terminach:

 

Oznaczenie działki Data przetargu: Godzina przetargu:
działka nr 641/17 08.05.2017r. 8:00
działka nr 605/17 08.05.2017r. 9:00
działka nr 607/17 08.05.2017r. 10:00
działka nr 608/17 08.05.2017r. 11:00
działka nr 610/17 08.05.2017r. 12:00
działka nr 612/17 08.05.2017r. 13:00
działka nr 613/17 09.05.2017r. 8:00
działka nr 618/17 09.05.2017r. 9:00
działka nr 619/17 09.05.2017r. 10:00
działka nr 620/17 09.05.2017r. 11:00
działka nr 622/17 09.05.2017r. 12:00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargami:

Oświadczenie uczestnika przetargu

Oświadczenie uczestnika przetargu - przedstawiciel

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku odrębnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - pełnomocnik

Decyzja Burmistrza Pszczyny zatwierdzająca podział nieruchomości

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wyrys z mapy ewidencyjnej

Zapewnienie zasilania w energie elektryczna wydane przez VATTENFALL

Decyzja Burmistrza Pszczyny o warunkach zabudowy

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Pszczyny o warunkach zabudowy

Załącznik nr 2 do decyzji Burmistrza Pszczyny o warunkach zabudowy

Wypis z rejestru gruntów

Wyrys z mapy zasadniczej

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia prezentujące objęty przetargami teren:

Lokal usługowy do wynajęcia

26-01-2017

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż posiada do wynajęcia pomieszczenia piwniczne położne w Pszczynie przy ul. Dworcowej 36 o powierzchni 273,20 m2. Lokal jest w pełni wykończony. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłogach płytki oraz farba olejna. Budynek posiada dwa niezależne wejścia, wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych na poziom parteru. Pomieszczenia nadają się do użytkowania od zaraz.


Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 lub 697 617 561.

Informacja

27-12-2016

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 5 lutego 2008 roku uzyskało zaświadczenie Starosty Powiatowego w Pszczynie o spełnieniu przez projekt "podziału fizycznego lokali zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bednorza 10-12, 14-16, 18-20" wymogów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (decyzja Starosty Powiatowego w wersji elektronicznej). Oznacza to, że możliwa stała się sprzedaż tych lokali ich aktualnym najemcom.

2018-01::1515237702-box-right2.jpg