dodatek-mieszkaniowy.jpg

Dodatek mieszkaniowy

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna:
- posiadać tytuł prawny do lokalu (np. akt własności lokalu, umowa najmu)
- spełniać kryterium metrażowe (uzależnione od ilości osób)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50 % (pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekroczy 60 %) powierzchnia normatywna +30% +50%

 • 1 os. - 35 m2 45,50 52,50
 • 2 os. - 40 m2 52,00 60,00
 • 3 os. - 45 m2 58,50 67,50
 • 4 os. - 55 m2 71,50 82,50
 • 5 os. - 65 m2 84,50 97,50
 • 6 os. - 70 m2 91,00 105,50
 • + 5 m2 dla każdej następnej osoby
  - spełniać kryterium dochodowe

Średni miesięczny dochód brutto w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
od 1 marca 2016r. nie powinien przekroczyć :
- w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury tj. 1.103,20 zł.
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. 1.544,48 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (formularz wniosku znajduje się na stronie BIP Pszczyna)
2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
3. Rachunek z tytułu dostarczenia energii za ostatni okres rozliczeniowy
4. Dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto w szczególności:

 • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy
 • dokument potwierdzający wysokość wypłacanych alimentów
 • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
 • zaświadczenie określające wysokość wypłacanych świadczeń rodzinnych
 • zaświadczenie określające wysokość wypłacanego stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
 • zwrot podatku z Urzędu Skarbowego
 • rozliczenia zużycia wody oraz kosztów centralnego ogrzewania

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pszczynie ul. Rynek 2, w Referacie Lokalowym - pokój nr 114, I piętro

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 32 449 39 26 (Urząd Miejski w Pszczynie) 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg